Kám půjdu - do pekla nebo do nebe?

17. 5. 2011 1:29
Rubrika: Nezařazené

Včera jsem narazil na jedno povedené video, které objasnuje, jak je to vlastně s posmrtným životem...

Jen bych to celé rád uvedl pár úryvky z bible, které se spasením zabývají.

 

Efezským 2,5-9

 

 • 5probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni!
 • 6Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši,
 • 7aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši.
 • 8Milostí tedy jste spaseni skrze víru.
 • 9Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.

 

Jakubův 2,14-26

 • 14Co je platné, moji bratří, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit?
 • 15Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den,
 • 16a někdo z vás by jim řekl: „Buďte s Bohem – ať vám není zima a nemáte hlad,“ ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné?
 • 17Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.
 • 18Někdo však řekne: „Jeden má víru a druhý má skutky.“ Tomu odpovím: Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích.
 • 19Ty věříš, že je jeden Bůh. To je správné. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho.
 • 20Neuznáš, ty nechápavý člověče, že víra bez skutků není k ničemu?
 • 21Což nebyl náš otec Abraham ospravedlněn ze skutků, když položil na oltář svého syna Izáka?
 • 22Nevidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že ve skutcích došla víra dokonalosti?
 • 23Tak se naplnilo Písmo: ‚Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost‘ a byl nazván ‚přítelem Božím‘.
 • 24Vidíte, že ze skutků je člověk ospravedlněn, a ne pouze z víry!
 • 25Což nebyla i nevěstka Rachab podobně ospravedlněna ze skutků, když přijala posly a propustila je jinou cestou? –
 • 26Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků.

 

Genesis 6,5-8 - Zaujalo mě, že i Noe a jeho rodina byli jako jediní zachráněni a to na základě milosti (ta milost vyústila v konání (dobrých), respektive v nekonání (zlých) skutků - v určité - uspokojivé míře, takže jsou tyto dvě rozdílné záležitosti - víra a skutky opět provázány - Víra sama o sobě vyústuje v konání dobrých skutků a ve snahu o odvrácení se od těch zlých.

 • 5I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý.
 • 6Litoval, že na zemi učinil člověka, a trápil se ve svém srdci.
 • 7Řekl: „Člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země, člověka i zvířata, plazy i nebeské ptactvo, neboť lituji, že jsem je učinil.“
 • 8Ale Noe našel u Hospodina milost.

 

 

 

Jinak to se spasením vidím tak, že nikdo z nás snad nemůže mít úplnou jistotu... jako samozřejmě zní to pěkně - věřím v Ježíše, tak budu spasený - a mít jistotu, ale... - kdoví, jak nás bude Bůh soudit..jestli obstojím - jestli náhodou neřekne - jděte pryč ode mě, kdo se dopouštíte nepravostí...

 

jako třeba v Lukášovi 13, 23-27 (jedli jsme s tebou i pili - ani praktikující věřící nemají nic jistého)

 

 • 23Kdosi mu řekl: „Pane, je opravdu málo těch, kteří budou spaseni?“ On jim odpověděl:
 • 24„Snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni.
 • 25Jakmile už jednou hospodář vstane a zavře dveře a vy zůstanete venku, začnete tlouci na dveře a volat ‚Pane, otevři nám‘, tu on vám odpoví: ‚Neznám vás, odkud jste!‘
 • 26Pak budete říkat: ‚Jedli jsme s tebou i pili a na našich ulicích jsi učil!‘
 • 27On však vám odpoví: ‚Neznám vás, odkud jste. Odstupte ode mne všichni, kdo se dopouštíte bezpráví.‘

 

nebo - Jan 12,24-26

 • 24Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek.
 • 25Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný.
 • 26Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mně slouží, dojde cti od Otce.“

nebo 1. Janův 2,15-17

 • 15Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.
 • 16Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa.
 • 17A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.

nebo Koloským 3,5-10

 • 5Proto umrtvujte své pozemské sklony: smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modloslužbou.
 • 6Pro takové věci přichází Boží hněv.
 • 7I vy jste dříve tak žili.
 • 8Ale nyní odhoďte to všecko: zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst.
 • 9Neobelhávejte jeden druhého, svlečte ze sebe starého člověka i s jeho skutky
 • 10a oblečte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého Stvořitele.

nebo Titovi 2,11-12

 • 11Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem
 • 12a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku

nebo Matouš 5,1-14

 • 1Když spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci.
 • 2Tu otevřel ústa a učil je:
 • 3„Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.
 • 4Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.
 • 5Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
 • 6Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
 • 7Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.
 • 8Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.
 • 9Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.
 • 10Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.
 • 11Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně.
 • 12Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.
 • 13Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.
 • 14Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře

Nezbývá zkrátka a dobře než se spoléhat na Boží milost, protože sám ze sebe nic nezmůžu - jsem koneckonců nic - jen prach - a v ten se taky jako všichni ostatní obrátím...

 

 

Zobrazeno 1765×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio