II. Pochody Gay Pride - NE! - Homosexualita a Bible...

15. 8. 2011 16:47
Rubrika: Nezařazené

 

 

   Každý trochu starší (plusminus 25 let a navrch) - rozumný člověk, který má určitý základní přehled o světě, si zřejmě všiml, že se dnes na homosexualitu pohlíží zcela jinak, než dejme tomu před nějakými padesáti lety nebo klidně i patnácti lety.  Dnešním trendem, který má co do činění s politickou korektností, je z homosexuálně žijících párů uměle vytvářet zcela normální a dokonce zdravý příklad pro ostatní - někdy už spíše i něco lepšího a důstojnějšího než čím je klasický rodinný model,  (neustálé upozorňování na jejich přítomnost, tak aby homosexualita už všem přišla zcela normální - jejich disproporční zastoupení  v médiích, časopisech, magazínech, televizních seriálech a také časté stavění homosexuálů do role oběti, tak aby získali sympatie obyvatelstva ) kdo by si byť jen náznakem dovolil říct, napsat nebo prohlásit, že homosexualita není zcela normální a homosexuální partnerství není vlastně jakýmsi ekvivalentem k tradiční heterosexuální rodině a ani není na stejném hodnotovém levelu - je prohlášen za fašistu, nenávistného a bigotního člověka - zkrátka někoho hloupého a nevzdělaného apod...ve zkratce - pokud nejste na stejné vlně, jste okamžitě dehonestováni a očernováni - takže už se ani tak nevede diskuze o samotném obsahu daného tématu, ale o váši osobnost, popř. charakter...Jak říká P. Buchanan: "Nazvete-li nepřítele fašistou nebo bigotním, nemusíte již více odpovídat na jeho argumenty. Musí totiž bránit svůj charakter. U soudního přelíčení je obviněný nevinen, dokud se neprokáže jeho vina. Spočívá-li obvinění v homofobii existuje dnes presumpce viny. Obviněný musí mimo veškerou pochybnost prokázat, že je nevinen. (P. Buchanan - str. 131 - Smrt Západu)

Jak se ve skutečnosti vyvíjel postoj k homosexualitě v prostředí naší civilizace?

 

(Smrt Západu - str 269.) - Dr. Charles Socarides, autor mnoha knih a vítěz ceny pro vynikající profesory Association of Psychoanalyctic Psychologists of the British Health Service (Asociace psychoanalytických psychologů britské zdravotnické služby), vyšetřoval homosexuály 40 roků. Třetině z nich pomohl k normálnímu životu, nakonec se oženili a měli děti. Dr. Socarides popisuje, jak kulturní revoluce (víceméně totožná s politickou korektností nebo novodobým liberalismem) změnila "patologii" v životní styl. Píše, že "noví vynálezci" se neucházejí o duchovenstvo na národní úrovni. Zaměřili se na členy novodobého "kněžského" úřadu s celosvětovou působností - psychiatrické komunity a neutralizovali je radikální novou definicí homosexuality. V letech 1972 a 1973 kooptovali vedení American Psychiatric Association a řadou manévrů, lží a naprostých nesmyslů homosexualitu přes noc vyléčili - příkazem. Přiměli A.P.A. aby prohlásila, že pohlavní styk osob stejného pohlaví není uchýlka. Je to pouze stav - stejně neutrální jako levorukost.

 

"Ti z nás, kdo nesouhlasili s politickou novou definicí," řekl dr. Socarides, "Byli na našich profesních setkáních brzy umlčeni. Naše přednášky na univerzitách byly zrušeny a naše vědecké články staženy z odborných časopisů. Daleko horší věci měly následovat v masové kultuře v širokém měřítku. Co to bylo?

 

Televizní a filmoví producenti začali tvořit příběhy, které podporovaly homosexualitu jako životní styl ( pozn. autora - hodný homosexuál, kterému ubližují zlí a bigotní - např. Philadephia a Tom Hanks anebo popř. zlý člověk útočící na homosexuály, protože je sám skrytým homosexuálem a potlačuje ji v sobě - např. Americká krása) Dozorčí rada složená z gayů nařizovala  Hollywoodu, jak by se mělo či nemělo s homosexualitou zacházet. Vydavatelé hlavních nakladatelství stáhli knihy, které vystupovaly proti revoluci gayů. Gayové a lesbičky ovlivňovali sexuální vzdělávání v našich celostátních školách a gayovští a lesbičtí bojovníci za rovnoprávnost naprosto ovládli fakultní výbory na našich vysokých školách. (P. Buchanan - Smrt Západu - str. 269-270)

 

  Homosexualitu a preference k jejímu aktivnímu naplňování v sexuálním životě se dají  přirovnat například k tomu, když se narodí dítě s muzikantskými vlohy -  to samo o sobě ještě vůbec nemusí znamenat, že se z dítěte nakonec opravdu stane houslový virtuos...záleží pak na mnoha dalších okolnostech a faktorech, zda se dítě stane nakonec skutečně  hudebníkem - stejné to v některých případech, kdy se nejedná čistě o záležitost spjatou s vlivem prostředí, bývá i s homosexualitou - takových případů je ale podstatně méně než těch podmíněných čistě prostředím.

 

 

 

 

2. ČÁST - Co na to Bible?

 

Jak se na homosexualitu dívá Boží slovo - Bible nebo-li někdy také Kniha života?

 

Leviticus 19,22

Nebudeš obcovat s mužem jako s ženou. Je to ohavnost.

1. Korintským 6,9-10

Cožpak nevíte, že nespravedliví nebudou dědici Božího království? Nemylte se! Smilníci ani modláři, cizoložníci, zženštilí ani homosexuálové,
zloději ani lakomci, opilci, utrhači ani rváči nebudou dědici Božího království.

Římanům 1,18-32 - vztahuje se k  praktikujícím - aktivním homosexuálům, ale nejen jim...

18. Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří zadržují pravdu nepravostí.
19. Vždyť to, co může být o Bohu poznáno, je jim zjevné, Bůh jim to přece zjevil.
20. Jeho neviditelné znaky, totiž ta jeho věčná moc a božství, jsou přece od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.
21. Protože když poznali Boha, neoslavovali ho jako Boha, ani nebyli vděční, ale ve svých myšlenkách propadli marnosti a jejich nerozumné srdce bylo zatemněno.
22. Prohlašují se za moudré, ale stali se blázny.
23. A zaměnili slávu nepomíjejícího Boha za zpodobení obrazu pomíjejícího člověka, ptáků, zvěře a plazů.
24. A proto je Bůh vydal v žádostech jejich srdce nečistotě, aby navzájem zneuctívali svá těla,
25. ty, kteří zaměnili Boží pravdu za lež a ctili stvoření a sloužili mu raději nežli Stvořiteli, který je požehnaný na věky. Amen.
26. Proto je Bůh vydal hanebným vášním; neboť i jejich ženy zaměnily přirozené obcování za to, které je proti přirozenosti.
27.podobně i muži opustili přirozené obcování se ženou a ve své touze se rozpálili k sobě navzájem, takže muži páchají nestydatost s muži a sami na sobě dostávají nutnou odplatu za ten svůj blud.
28. A poněvadž neuznali za dobré mít Boha ve známosti, vydal je Bůh zvrácené mysli, aby dělali to, co se nemá.
29. Jsou naplněni veškerou nepravostí, smilstvem, ničemností, lakotou, zlobou, plní závisti, vraždy, svárlivosti, lsti, zlomyslnosti;
30. donašeči, pomlouvači, nenávidící Boha, zpupní, pyšní, vychloubační, kteří vyhledávají zlé věci, neposlouchají rodiče;
31. nerozumní, nedodržující smlouvy, bezcitní, nesmiřitelní, nemilosrdní,
32. kteří ačkoli znají Boží spravedlivé ustanovení, že ti, kteří provozují takové věci, zasluhují smrt, nejenže je dělají také, ale dokonce to těm, kteří je provozují, schvalují.

 Homosexuální jednání - soužití dvou osob stejného pohlaví je hříchem a křestan ho nemůže tolerovat.

 Platí tu - Efezským - 5. kapitola, která varuje: ”Nenechte se od nikoho svést prázdnými slovy, aby vás nestihl Boží hněv jako ty, kdo ho neposlouchají ” Efezským 5:6.

 

I homosexuálové jsou ale osoby, které Bůh miluje úplně stejně jako všechny ostatní a věřím, že pokud se k němu naplno obrátí a budou ho hledat celým srdcem, tak Bůh může změnit i jejich úděl. Proto by se za ně věřící měli modlit a podle toho se k nim i chovat. - Ne homosexuálnímu jednání a praktikám - Ano homosexuálům jako lidem...

Lukáš 4,18-19    Ježíš řekl - Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst; poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým vrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovy.‘

 

 

 

 

Zobrazeno 2453×

Komentáře

znova2010

Prodi, opravdu jsi mne velmi překvapil.
Škoda, že se nedá dát palec - To se mi nelíbí.

znova2010

No jo. Homosexualita není nemoc. Ale není to ani volba postiženého.
Z tvých článků mám nepříjemný dojem, že homosexuál je pro tebe ekvivalent prostitutky anebo promiskuitního chování.

Asi tak: Jsi snad sám homosexuál, že tak dobře víš, co mají dělat a co mají cítit? Nejsi?

Tak nesuď a nebudeš souzen. (Jak druhému naměříš, bude tobě naměřeno)

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio