Vyslyšení modliteb I.

28. 4. 2012 14:28
Rubrika: Nezařazené

 

Bůh je Bohem a člověk je jen jeho výtvorem a už jen proto člověk tu na Zemi nikdy nemůže pojmout, jaký Bůh komplexně, v plnosti vlastně je -  Bůh je  lidským chápáním, měřítky neobsažitelný, takže ani téma vyslyšení modliteb nikdy nepůjde vystihnout zcela přesně a žádný člověk nikdy nebude schopný  určit, jak všemohoucí Bůh ve skutečnosti v té které situaci rozhoduje - Boha nelze nikdy do krajnosti paušalizovat, systematizovat, dát do nějaké krabičky, s pomocí které pak budu posuzovat, jak On nekonečný, dokonalý a všemohoucí Bůh jedná a koná...To samé platí i pro téma vyslyšení modliteb - Úvodem chci zdůraznit, že je vždy jen na Bohu a Jeho milosti, zda k vyslyšení modlitby dojde či nikoli...


Protože se jedná o tématiku velmi složitou a obsáhlou nebudu se zabývat - vnějšími faktory (faktory, které brání vyslyšení a nesouvisí jen s osobou a postoji  samotného modlitebníka), které mohou bránit vyslyšení modliteb, ale budu se zabývat jen osobou modlícího se a jeho postoji...

 

             Faktory ovlivňující naplnění modliteb

1. - Soulad s Boží vůlí, plánem - neprotivení se Mu. Zcela nejdůležitější hledisko, bez kterého k vyslyšení modliteb nikdy nemůže dojít. Pokud naše modlitby nejsou v souladu s Jeho vůlí, tak je Bůh stejně nevyslyší (v lepším případě). K tomu velmi často dochází tehdy pokud člověk prosí z popudu své tělesnosti -modlím se, abych vyhrál ve sportce, nemusel něco dělat a mohl se dívat na televizi atd...

List Jakubův 4,3: „Prosíte sice, ale nedostáváte, protože prosíte nedobře: jde vám o vaše vášně.“

Jeremjáš 17:9-10

„Lidské srdce je nejzrádnější a nejúskočnější ze všech věcí. Je zcela nevypočitatelné a hloubku jeho špatnosti nelze odhadnout. Já však jako Hospodin hledím právě na srdce a prověřuji úmysly a pohnutky každého člověka. S každým zúčtuji podle jeho jednání a skutků, jak si zaslouží.“

Jan 16:23-24

Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to. Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.

Prosit v Ježíšově jménu neznamená v prvé řadě pronést před modlitbou Jeho jméno - říci v jméně Ježíš..., ale prosit v souladu s tím, jak On sám žil, co kázal, jak se choval,  s tím, že se dobrovolně nechal ukřižovat...prosba, modlitba musí být konzistentní  s vůlí Boha...Jako vodítko pro zjištění oprávněnosti modlitby může určitě posloužit i otázka, jestli by se takto modlil samotný Ježíš...

2. Zápal Ducha, touha po naplnění - blízkost Bohu

Jestli bude naše modlitba vyslyšena se neodvíjí podle počtu našich slov, ale dle zápalu našeho ducha - Jan Zlatoústý

Matouš 14,14

Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto. I uzdravoval jejich nemocné.

Jan 11,33

Když Ježíš viděl, jak pláče a jak pláčou i Židé, kteří přišli s ní, v Duchu se rozhorlil a vzrušen.
Horlíš v Duchu, pláčeš, je ti líto těch, co se potácejí daleko od Boha v nenaplnění a depresích, jsou zneužívání..nenechá tě být klidným, když vidíš, kolik zla a zvrácenosti se děje ve světě - máš pro ztracené, zneužívané zlomené srdce - vadí ti ten chlad, trápíš se pro ně tak, až tě to někdy dojme k slzám, cítíš jak Tě naplňuje Duch a říkáš - Bože, prosím zastav to..pomoz jim..to ne..modlíš se tak, že to jde z tebe ven srdcem, nijak nad tím nemusíš přemýšlet - prostě se slova  modlitby valí z tvého nitra...

Zápal ducha je také milostí Boží a jeho míra je čistě na Bohu - ale pokora, pokořování se, podřízenost Bohu a vydanost ho značně ovlivńují a navyšují...

Mí známí na Slovensku se nedávno připravovali na jednu akci v nějakém větším penzionu a chválili Boha a modlili se...v té době se tam projevila Boží moc tak, že číšník, který tam pracoval a v Boha nevěřil, dvě hodiny plakal ve sklepě a litoval svých hříchů, protože  Boží přitomnost prosákla jeho duši a ducha - po skončení se ...a pak se jich ptal - co jsou zač, co dělali - a kdy budou tyto chvály a modlitby opakovat - a zavolal tam nějaké čtyři svoje další známé...

 

Nebo jsem jednou slyšel svědectví postarší paní, kterou trápily časté migrény - když ale jednou došla na setkání, kde lidé chválili a uctívali Boha v Duchu a v pravdě z celého svého srdce, tak ji právě  tam byla zbavena...a už nikdy žádnou migrénu 20 let  nezažila...

Matouš 6: 7-8  Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte.


Co tím chci naznačit? To, že když je někde Bůh opravdu uctíván v Duchu a v pravdě - lidmi, kteří mu jsou vydaní a chtějí za Ním jít na stoprocent, tak Bůh může konat a jednat tak, že za věci ani není třeba prosit a Bůh nám je dá - protože sám chce...

Proto jako další klíčový předpoklad pro vyslyšení modliteb spatřuji právě zápal Ducha, touhu po Bohu samotném, po tom, aby byl vyvýšený, oslavený On sám...tedy na prvním místě touhu ani ne po Jeho přítomnosti, ani ne po darech Ducha svatého, ani ne po vyléčení nebo čemkoliv jiném - ale po Něm...

Abych mohl mít touhu po Bohu a zažívat zápal Ducha musím trávit čas v Jeho přítomnosti - s čímž  také silně stoupají šance na vyslyšení - a platí Davidovo z

Žalmu 37,4-5

Těš se v Hospodinu, a dá tobě žádosti srdce tvého.  Uval na Hospodina cestu svou, a slož v něm naději, onť zajisté všecko spraví.

Druhý bod  může nejlépe shrnout pasáž z listu Římanům - 

Římanům 8, 26-28:

Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.
Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha; neboť Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle.
Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.

 

3. Čistota srdce, napojení na Ducha svatého - chození s Bohem

Abych se vůbec modlit v Duchu a v pravdě - musím být očistěný od každého hříchu a nepravosti

Zjevení 12,10

A slyšel jsem mocný hlas v nebi: „Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí.

Římanům 6:23 Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Žalm 24:3-4

Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? A kdo stanout smí na jeho svatém místě?
Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá lstivě

Hřích je něco, co nás odděluje od Boha, od čistoty - bez čistoty srdce se člověk nemůže pořádně modlit a ani do modlitby nemůže mít chuť, natožpak aby mohl člověk zažívat zápal Ducha, být naplno s Bohem..sám moc dobře vím a mnohokrát jsem to zažil, že když jsem provedl něco špatného, tak jsem se cítil uvnitř raněný, zašpiněný - Dábel na nás v takových chvílích žaluje a člověk nemůže zažívat Boží přítomnost...odděluje se od Boha a stává se náchylnějším ke Zlému. V takových chvílích jednak ani člověk nemá obvykle moc chuti Boha o něco prosit nebo se modlit, ale hlavně rapidně klesá šance na vyslyšení takových modliteb...

Bohu na prvním místě nikdy nezáleželo na úkonech, obětech, rituálech, ale na prvním místě pro Něj vždy bylo čisté srdce - pokořování se před Ním, podřízenosti...


Žalm 51,18-19

Oběť, kterou bych dal, se ti nezalíbí, na zápalných obětech ti nezáleží.
Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš

 

Žalm 51,8

 

Ano, v opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost.


Bůh miluje a slyší lidi, kteří hledají Jeho tvář a touží po Něm a Jeho spravedlnosti:

Jakub 5:16

Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.

Není náhodou, že tři nejvyzdvihovanější, nejspravedlivější muži z celé Bible dle Ezechiel 14 - jsou v knihách, kde se píše o jejich skutcích a životech, popisováni jako spravedliví, bezúhonní, mužové odvracejicí se od zla...

 

Jako poslední příklad bych zde chtěl uvést - rozdílnou sílu přímluvné modlitby Mojžíše a Árona.  Když hrozila Aronovi smrt - Deuteronomium 9 - byl nakonec na základě modlitby spravedlivého Mojžíše, který se neodvrátil od Boha, Áron zachráněn - proto také  platí určitá korelace, že v čím větší posvěcení, svatosti člověk žije, tím so určité míry  stoupá pravděpodobnost vyslyšení jeho modliteb a stejně tak jako síla jeho hlasu, modliteb před Hospodinem...

 

Pro značnou rozsáhlost článku jsem se poslední dva faktory - víru a postoj k modlitebnímu předmětu - ovlivňující vyslyšení modliteb rozhodl uvést samostatně v dalším příspěvku...


 

 

 

 

 

Zobrazeno 2817×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio